Chop Hup Seng
3991-L, Jalan Sultanah Zainab, 15050 Kota Bharu, Kelantan
Phone : 09- 748 4480
Fax : 09-7441806